வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா

2019-10-23

எமது பாடசாலையின் பரிசளிப்பு விழா எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை (2019.10.25) அன்று அதிபர் தலைமையில் பாடசாலையின் ஒன்றுகூடல் மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

BT / Shivananda Vidyalaya National School
Kallady Uppodai, Batticaloa
shivanandavid@gmail.com
0652222379, 0652226352
Shivananda Vidyalaya © All rights reserved. Sponsored by Sivam Velupillai (Kallady Uppodai / Canada)
Design & developed by NSystemNetworks